Våra samarbetspartner

S:t Erik Liv är ett av Stockholms stads minsta bolag. En stor del av verksamheten är utlagd på uppdragsavtal.

Pensionsadministration

Den största och viktigaste delen avser pensionsadministration i form av registerhållning och utbetalning av pensioner. Detta görs för närvarande av KPA på samma sätt som de sköter motsvarande uppgifter åt en stor del av Sveriges kommuner och regioner.

Regelefterlevnadsfunktion

S:t Erik Liv har en särskild regelefterlevnadsfunktion. Funktionen har i uppdrag att kontrollera att den tillståndspliktiga verksamheten följer samtliga lagar och regler samt att bistå bolaget i tillämpnings- och utbildningsfrågor. För närvarande är funktionen genom uppdragsavtal utlagd hos advokatfirman Wesslau och Söderqvist.

Aktuariefunktion

S:t Erik Livs aktuariefunktion har i uppdrag att kontrollera att bolaget försäkringstekniska åtaganden är rätt beräknade. Funktionen bistår också bolaget i dess försäkringstekniska beräkningar samt i tillämpnings- och utbildningsfrågor inom det aktuella området. För närvarande är funktionen genom uppdragsavtal utlagd hos PWC.

Övergripande riskkontrollfunktion

S:t Erik Livs övergripande riskkontrollfunktion inbegriper, utöver den finansiella riskkontrollen, att även bedöma storleken på bolagets övriga risker. För närvarande är funktionen genom uppdragsavtal utlagd hos FCG.

Internrevision

S:t Erik Livs internrevision granskar på styrelsens uppdrag att bolaget har en väl fungerande intern styrning och kontroll. Detta innebär också att granska att de övriga utlagda styrfunktionerna utför sina uppgifter. För närvarande är funktionen genom uppdragsavtal utlagd hos Grant Thornton.