Vår verksamhet

S:t Erik Liv är ett försäkringsbolag för Stockholms stads kommunala bolag.

Historia

S:t Erik Livförsäkring AB (S:t Erik Liv) bildades år 2006 för att på ett samordnat och strukturerat sätt hantera tjänstepensionsavtal inom bolag som ägs av Stockholms stad genom Stockholms Stadshus AB.

Bolagets verksamhet

S:t Erik Livs huvuduppgift är att erbjuda försäkringslösningar som minimerar riskerna i kundbolagens pensionsskuld samt infria pensionslöften till kundbolagens anställda. S:t Erik Liv ska också fungera som kunskapscenter i frågor rörande tjänstepension för sina kundbolag.

Försäkringen av de aktuella bolagens pensionsskuld har gjort det möjligt att befria kundbolagen från samtliga pensionsskulder och istället flytta över dem till S:t Erik Liv.

S:t Erik Liv placerar inbetalda premier från kundbolagen i tillgångar som samvarierar med pensionsskulderna. På så vis kan S:t Erik Liv minimera riskerna och garantera att kapital finns för utbetalning av pensioner.

S:t Erik Liv är ett vinstdrivande livförsäkringsbolag där vinsten går tillbaka till kunden, det vill säga Stockholms stads kommunala bolag.

Ägare

S:t Erik Liv är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som i sin tur ägs av Stockholms stad.

Tillsyn

S:t Erik Liv står under Finansinspektionens tillsyn.