Hållbarhet

S:t Erik Liv jobbar med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö och Stockholms stad ska jobba för att vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på lokal nivå. Agendan ska därför vara ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Staden ska därför arbeta aktivt för att uppnå alla mål, i linje med stadens kvalitetsarbete. Arbetet ska ske inom ordinarie förvaltande och verksamhetsutvecklande processer och som ett resultat av det bidra till

 • ökad jämställdhet
 • ökad social inkludering
 • minskad ojämlikhet
 • minskad klimatpåverkan
 • att utveckla hållbarhetsarbetet brett.

Fossilfri och klimatpositiv stad senast 2040

Stockholm har som mål att vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast 2040 och att stadens organisation ska vara fossilfri 2030. Klimat- och miljöarbetet är grundläggande för en hållbar stadsutveckling i enlighet med stadens Miljöprogram 2020–2023 och Klimathandlingsplan 2020–2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.

Miljöprogram 2020–2023 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Hållbara pensioner

S:t Erik Livs uppgift är att ta hand om Stockholms stads bolags förmånsbestämda pensioner och betala ut dem i dag, eller någon gång i framtiden till medarbetare. Bolaget ska samtidigt verka för genomförandet av Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål.

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och påverkar exempelvis utbetalningar av pensionsersättningar till tidigare anställda och vår hantering av upphandlingar och inköp.

Investera pensionspengarna hållbart

Vi på S:t Erik Liv strävar efter att vara en ansvarsfull placerare samtidigt som vi tillhandahåller kostnadseffektiva pensionslösningar. Därför har vi tagit fram placeringskriterier för hållbara investeringar för våra medarbetares framtida pensioner.

Samtidigt som vi tillhandahåller kostnadseffektiva pensionslösningar ska placeringarna ske i företag som följer internationella konventioner avseende

 • mänskliga rättigheter
 • miljö och klimat
 • arbetsvillkor
 • affärsetik.

Vi undviker även placeringar i företag där en väsentlig del av omsättningen kommer från

 • tobak eller tobaksprodukter
 • alkoholvaror
 • pornografi
 • kommersiell spelverksamhet
 • vapen eller fossila bränslen.

Livbolagets aktietillgångar är placerade i indexnära fossilfria fonder hos SPP/Storebrand och SEB.